स्वावलम्बनम्

कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम् ।‍‍ श्रीकण्ठस्य पिता समृद्ध: आसीत् । अत: तस्य भवने सर्वविधानि सुख-साधनानि आसन् । तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भा: आसन । तस्य अष्टादश-प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षा: , चतुश्चत्वारिंशत् स्तम्भा: अासन् । तस्य अष्टादश-प्रकोषठेषु पञ्चाशत् गवाक्षा: चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि , षट्त्रिंशत् विधुत्-व्यजनानि च अासन् । तत्र दश सेवका: निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म । परं कृष्णमूर्ते:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *